S 100

OPIS:
Proteini označeni kao S100 su grupa regulatornih proteina kojih ima najviše u stanicama centralnog nervnog sistema te u stanicama melanoma. Koristi se kao pomoć pri dijagnostici, praćenju razvitka bolesti te uspješnosti terapije. Iako je prisutan i kod ganglioma najviše se koristi za dijagnostiku melanoma, jer S100 ima dosta u melanocitima. Nađena je pozitivna korelacija sa stadijem bolesti, a koncentracije S100 u serumu su također u korelaciji s brojem zahvaćenih organa, prisustvom metastaza u jetri ili kostima i odgovorom na kemo ili imunoterapiju. Povišene koncentracije u perifernoj krvi su specifične i osetljive za progresiju tumora.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja je ECLIA. Uzorak za analizu je samo serum. Uzorak je stabilan 8 sati na 15-25°C, 2 dana na 2-8°C, 3 mjeseca na -20°C.

NALAZ:
Referentni interval: manje od 0,105 mikro g/L

32.00