Mikroalbumini u urinu

OPIS:
Mikroalbuminurija je definirana kao izlučivanje albumina između 20 i 200µg/min. Mikroalbuminurija je marker povećanog rizika od dijabetičke nefropatije i kariovaskularnih bolesti u pacijenata sa inzulin ovisnim dijabetesom melitusom, te jednako tako i kod pacijenata sa inzulin neovisnim dijabetesom melitusom.

ODREĐIVANJE:
Koncetracija mikroalbumina u urinu se određuje turbidimetrijskom metodom. Uzorak za analizu je porcija urina ili dnevni urin. Uzorak je stabilan 7 dana na 2 do 8°C.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

6.00