C3

OPIS:
C3 komponenta je sastavnica sustava komplemetna kojeg čini više od 30 proteina plazme i njihovi receptori koji imaju važnu ulogu u obrani organizma od zaraze. Aktivacija komplementa je složena kaskada međusobno povezanih i uvjetovanih enzimskih reakcija. Aktivacija sustava komplementa može se odvijati na dva načina. Prvi je tzv klasičan način aktivacije a on počinje sa vezivanjem prve komponente komplementa na antitijelo i onda se postepeno aktiviraju ostale komponente..

Drugi način aktivacije je tzv alternativni put koji ne počinje sa aktivacijom prve komponente nego sa C3 komponentom a zatim slijede ostale komponente. Krajnji rezultat oba načina aktivacije je završni kompleks koji dovodi do razaranja (lize) niza različitih vrsta stanica, bakterija i virusa. C3 komponenta nastaje u: jetri, makrofagu, fibroblastu, limfnim stanicama. C3 komponenta se tijekom aktivacije komplementa djelovanjem enzima C3 konvertaze cijepa na C3a i C3b. C3a je medijator upale, a C3b je opsonin-veže se na površinu mikroorganizama.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: Serum

KLINIČKI ZNAČAJ:
Povišene vrijednosti ukazuju na upalu, a prisutne su kod reakcija akutne faze, reumatskih bolesti, virusnog hepatitisa, infarkta miokarda, raka, dijabetesa i trudnoće. Snižene vrijednosti javljaju se kod urođenog deficit C3 u kostima, akutnog glomerulonefritisa, sistemskog eritemskog lupusa, kroničnih bolesti jetre te poremećaja imunosustava.

NALAZ:
Nalazi se čekaju 2-3 radna dana.

9.00