Albumin u serumu

OPIS:

Albumin je jedan od najvažnijih serumskih proteina koji se sintetizira u jetri. Uloga albumina u ljudskom organizmu je široka, osim transportne uloge, jer se na njih vežu Ca++, bilirubin, slobodne masne kiseline, lijekovi i steroidi, ima ulogu u održavanje osmotskog tlaka.

ODREĐIVANJE:
Fotometrijska metoda s bromkrezol-zelenilom. Uzorak za analizu je serum ili plazma. Ne koristiti hemolizirane uzorke. Stabilnost uzorka je mjesec dana na 2ºC – 8ºC, 7 dana na 15ºC – 25ºC

KLINIČKI ZNAČAJ:
Disbalans koncentracije albumina u organizmu može upućivati na jetrena oboljenja, malnutriciju, dehidraciju ili dermatitise. Koncentracija albumina je promijenjena kod kožnih opeklina.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o dobi, spolu i metodi rada. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

3.00