CIJENA: 2,00 eur / 15,07 kn

OPIS:
Metabolizam kreatina i kreatinina se odvija u bubrezima, mišićima, jetri i gušterači. Po strukturi kreatin je metilguanidooctena kiselina. Kreatin je supstanca koja čini 98% ukupne mišićne mase a igra bitnu ulogu u mišićnoj kontrakciji. Izlučuje se u obliku anhidrida, tj. kao kreatinin. Koncentracija kreatina u serumu povišena je kod atrofije i distrofije mišića, te nakon amputacije ekstremiteta. Povećana kreatinurija je posljedica poremećene reapsorpcije kreatina u tubulima. Određivanje kreatinurije ima dijagnostičku važnost samo ako se radi o atrofiji i regeneraciji mišića u miopatijama. Kreatin-fosfat se u mišićnim stanicama i spontano raspada pri čemu nastaje kreatinin. Gubitkom molekule vode iz kreatina nastaje kreatinin. Kreatinin se krvnom plazmom prenosi do bubrega, gdje se glomerularnom filtracijom i djelomičnom ekskrecijom u tubulima uklanja iz organizma. Koncentracija kreatinina u serumu ovisi prije svega o glomerularnoj filtraciji. Količina kreatinina u plazmi kao i u mokraći prilično je konstantna vrijednost i u relaciji je s ukupnom mišićnom masom. Budući da se kreatinin stvara endogenim putem i da se ne reapsorbira u tubulima, kreatinin u serumu predstavlja vjerodostojan pokazatelj funkcije glomerula.

ODREĐIVANJE:
Koncentracija kreatinina se određuje fotometrijski Jaffeovom metodom pomoću pikrinske kiseline. Uzorak za analizu je serum, plazma (EDTA ili heparin) i urin (24satni ili porcija). Stabilnost serum/plazma: 20°C do 25°C je 7 dana, 2°C-8°C je 7 dana, -20°C je mjesec dana. Stabilnost urina: 20°C-25°C je dva dana, 2°C-8°C je 6 dana, -20°C je šest mjeseci.

KLINIČKI ZNAČAJ:
U serumu 1) Fiziološke promjene koncentracije kreatinina u serumu A) Nakon uzimanja kreatinina (npr. pečeno meso) 2) Patološke promjene koncentracije kreatinina u serumu A) Povećane vrijednosti koncentracije kreatinina u serumu kod: Akutne i kronične mijeloične leukemije / Akutnog infarkta miokarda / Akutnog pankreatitisa / Akutnog pijelonefritisa / Akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa / Akutnog zatajenja bubrega / Akutne i kronične leukemije / Amiloidoze / Embolije i tromboze arterija / Bakterijalnog endokarditisa / Benigne hipertrofije prostate / Cistinoze / Dijabetes melitusa / Eklampsije / Embolije bubrežne arterije / Esencijalne hipertenzije / Gihta / Zatajenja jetre / Hepatolentikularne degeneracije / Herpes Zoster infekcije / Hidronefroze / Hiperparatieroidizma / Hipotiroidizma / Hodgkinove bolesti / IgA nefropatije / Karcinoma kolona / Karcinoma mokraćnog mjehura / Karcinoma prostate / Karcinoma testisa / Karcinoma uterusa / Kolangitisa / Kongestivnog zatajivanja srca / Kroničnog zastoja bubrega / Leptospiroze / Malarije / Membranoproliferativnog glomerulonefritisa / Multiplog mijeloma / Nefrotskog sindroma / Policistične bolesti bubrega / Povraćanja / Pre-eklampsije / Progresivnog glomerulonefritisa / Progresivne sistemske skleroze / Psitakoze / Reyeovog sindroma / Sarkoidoze / Sepse / Septičnog šoka / Septikemije / SLE / Stečene hemolitičke anemije (autoimuna) / ©oka / Uretritisa B) Snižene vrijednosti koncentracije kreatinina u serumu kod Anoreksije nervoza / Ciroze jetre / Eklampsije / Hipertireoidizma / Pre-eklampsije U mokraći 1) Fiziološke promjene koncentracije kreatinina u mokraći: Dnevno izlučivanje kreatinina mokraćom je konstantno i upravno razmjerno ukupnoj mišićnoj masi. Izlučivanje kreatinina mokraćom povećava se nakon uzimanja hrane bogate kreatininom (npr. pečeno meso). 2) Patološke promjene koncentracije kreatinina u mokraći A) Povećane vrijednosti koncentracije kreatinina u mokraći kod: Akromegalije / Gigantizma / Hipotireoidizma / Infekcije / Renalne vaskularne hipertenzije B) Snižene vrijednosti koncentracije kreatinina u mokraći kod: Aktivnog dermatomiozitisa / Alzheimerove demenencije / Amiotrofične lateralne skleroze / Anemije / Hipertireoidizma / Leukemije s povratkom na normalne vrijednosti u remisiji / Mišićne distrofije / Atrofične miotonije / Paralize / Pre-eklampsije / Progresivne mišićne distropfije / Protein malnutricije / Uznapredovale bubrežne bolesti, prije terminalne faze

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
– Dnevni ritam: ujutro – Trudnoća (prvi i drugi trimestar)
Povišene vrijednosti:
– Dnevni ritam: poslijepodne – Vrućica – Povećana mišićna masa – Stres – šok – Trauma – Tjelesni napor – Gladovanje

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
amikacin, amonijev heparin, askorbinska kiselina, cefaklor, cefalotin, cefamandol, cefazolin, cefradin, cefuroksim, citrati, dipiron, dopamin, etamsilat, fenacemid, metildopa, N-acetilcistein, norfenefrin, sarcozin
Povećane vrijednosti:
acetaminofen, acetoheksamid, aminohipurna kiselina, askorbinska kiselina, azlocillin, cefaklor, cefaleksin, cefaloridin, cefalotin, cefamandole, cefazolin, cefiksim, cefoksitin, cefoperazon, cefotiam, cefpirom, cefradin, cefsoludin, cefuroksim, dopamin, fenolsulfoftalein, flucitozin, glicerol, glikociamidin, laktuloza, levodopa, lidokain, litij, metildopa, moksalaktam, nitrofurantoin, nitrometan, novaminsulfon, rezorcinol, sarcozin, sulbaktam, sulfametoksazol, sulfasalazin, sulfobromftalein, alfa-ketoglutarat, beta-Hidroksibutirat, Kreatinin u mokraći : askorbinska kiselina, asparagin, cefalotin, cefoksitin, fenolsulfoftalein, glikociamidin, histidin, indole, levodopa, nitrofurantoin, nitrofurazone, rezerpin

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi rada. Referentni interval se prikazuje sa svakom validiranom nalazu

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!